برند چیست؟

برند چیست؟

تعاریف زیادی برای برند شنیده ایم،اما برند به زبان ساده،اعتبار،هویت و نیکنامی یک فرد،یک محصول،یک سازمان،یک شهر و حتی یک کشور است. برند ها با فکر و دل،موجودیت می یابند.پس برای جا افتادن برند در روح،جان و قلب مخاطبان هدف،هم باید طرح و نقشه درست،و هم صبر و حوصله و اقدام...