brand

تعاریف زیادی برای برند شنیده ایم،اما برند به زبان ساده،اعتبار،هویت و نیکنامی یک فرد،یک محصول،یک سازمان،یک شهر و حتی یک کشور است.

برند ها با فکر و دل،موجودیت می یابند.پس برای جا افتادن برند در روح،جان و قلب مخاطبان هدف،هم باید طرح و نقشه درست،و هم صبر و حوصله و اقدام داشته باشیم.

همانطور که یک پرنده با منقار کوچک خودش تکه های چوب را با صبر و حوصله انتخاب می کند و با زحمت آنها را در شاخسار درختان و با دقت ومهندسی کنار هم قرار می دهد،و چنان جامعیتی بین آنها ایجاد می کند که در نهایت به لانه ی امن برای خودش و خانواده اش تبدیل شود،برند ها هم به مراحل تکوین نیاز دارند.

امروزه برند ها در انتخاب و خرید محصولات و خدمات مشتریان نقش مهم و بسزایی ایفا می کنند.از آنجایی که برند طبق مطالعات انجمن تحقیقات بازار اروپا،۴۵% داراییهای جهان را به خود اختصصاص داده است،از این رو،شناخت و خلق آن می تواند در افزایش ارزش سهام یک شرکت و در نتیجه،جذب مشتریان و افزایش فروش و سهم بازار آن شرکت مفید واقع شود.

برند یک دارایی ناملموس است که در دهه های گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است.